โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วิสัยทัศน์โรงเรียนดาราสมุทร


อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพคาทอลิก


มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม

กิจกรรม

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188