7 เม.ย. 58 การอบรม “เส้นทางสีรุ้ง สู่วัยใส"

โดยนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร

9 เม.ย.58 เนอร์เซอรี่และ10 เม.ย. 58 ช่วงเช้าอนุบาล  ช่วงบ่ายมัธยม 

ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์